Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Klasa 1 A_a

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania matematyka,
fizyka,
język angielski
Języki obce język angielski
drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji język polski,
język angielski,
matematyka,
fizyka

Opis klasy

Drugi język obcy do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański  jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw kontynuacja.

Klasa I A_a ma charakterem nawiązywać do autorskich klas matematycznych mających bardzo dobrą opinię wyższych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i język angielski.

W pierwszym roku nauki, w plan lekcji zostaną wkomponowane zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki, mające ułatwić start naukowy w środowisku naszej szkoły oraz przygotowanie uczniów do podjęcia ambitnych zadań konkursowych i olimpijskich.

W klasie III planowane jest koło akademickie (zajęcia z matematyki, wykraczające poza program).

Głównie dla tej klasy zorganizowane będą:

—   koło brydża sportowego

—   koło algorytmiki szachowej

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych, przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach oraz wszechstronny rozwój kulturalno – społeczno – emocjonalny. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwi studia w tym języku np. IFE na Politechnice Łódzkiej, SGH w Warszawie oraz za granicą.
Od kandydatów do tej klasy wymagane są predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, chęć do rozwijania swoich talentów przez udział w olimpiadach i konkursach.

Klasa 1 A_i

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania matematyka,
fizyka,
informatyka
Języki obce język angielski
drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach zaawansowania.

Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw kontynuacja.

Klasa I A_i ma charakterem nawiązywać do autorskich klas matematycznych mających bardzo dobrą opinię wyższych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka.

W pierwszym roku nauki, w plan lekcji zostaną wkomponowane zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki, mające ułatwić start naukowy w środowisku naszej szkoły oraz przygotowanie uczniów do podjęcia ambitnych zadań konkursowych i olimpijskich.

W klasie III planowane jest koło akademickie (zajęcia z matematyki, wykraczające poza program).

Głównie dla tej klasy zorganizowane będą:

—   koło brydża sportowego

—   koło algorytmiki szachowej

—   koło informatyczne

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych, przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach oraz wszechstronny rozwój kulturalno – społeczno – emocjonalny.
Od kandydatów do tej klasy wymagane są predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, chęć do rozwijania swoich talentów przez udział w olimpiadach i konkursach.

Klasa 1 B

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania matematyka,
biologia,
chemia
Języki obce język angielski
drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach.

Drugi język obcy  nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw i kontynuacja.

Klasa o profilu przyrodniczym dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami biologicznymi i chemicznymi. Umożliwia pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w Olimpiadach przedmiotowych oraz Konkursach indywidualnych i grupowych. Ułatwia naukę ze względu na wprowadzenie szeregu metod aktywizujących ucznia.

W klasie 1 B przedmioty rozszerzone to biologia, chemia i matematyka.

Profil klasy zapewnia przygotowanie uczniów do matury z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci mogą podejmować dalszą edukację na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Medycznego, biologii, chemii i ochronie środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybranych kierunkach Politechniki Łódzkiej.

Przewidywane są zajęcia dodatkowe takie jak:

  • warsztaty w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i Zoologicznym
  • zajęcia na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej
  • organizacja i uczestnictwo w imprezach ekologicznych

Młodzież klas o profilu przyrodniczym korzysta z chemicznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych  na PŁ oraz zajęć w ramach Akademii Ciekawej Chemii na UŁ. Nauczyciele zespołu przyrodniczego prowadzić będą Koła Przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów. Najzdolniejsi uczniowie, poza uczestnictwem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą realizować swoje pasje naukowe i projekty indywidualne, w ramach Olimpiady Biologicznej i Chemicznej.

Klasa 1 C

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania matematyka,
język angielski,
geografia
Języki obce język angielski
drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia

Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach.

Drugi język obcy jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw kontynuacja.

Klasa I C jest bardzo dobrym wyborem dla uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie, matematycznie oraz zainteresowanych poznawaniem i wyjaśnianiem procesów społeczno-gospodarczych, kulturowych i politycznych współczesnego świata i Polski.

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, geografia i język angielski.

Taki dobór przedmiotów pozwala absolwentom na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów, a dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, również miejsca studiowania, także na uczelniach zagranicznych.

Treści zawarte w programie klasy przygotują uczniów do studiowania na kierunkach zarówno ekonomicznych, społecznych (np. na Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej), jak i politechnicznych (np. na Politechnice Łódzkiej).

Wyniki z matury z wiodących przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji, między innymi na: ekonomii, informatyce, ekonometrii, finansach, europeistyce, logistyce, zarządzaniu i administracji, marketingu, bankowości, turystyce i rekreacji, matematyce, geografii, prawie, stosunkach międzynarodowych, geologii, politologii.

Absolwenci mogą także studiować na kierunkach prowadzonych w języku angielskim (np. Business Management, Management and Finanse).

Uczniowie tej klasy w ramach kół naukowych z wiodących przedmiotów będą mogli rozszerzać swoje zainteresowania i wykorzystywać zdobyte umiejętności w olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych oraz wiedzy o Polsce i krajach anglojęzycznych. Wiedzę praktyczną uczniowie będą mogli rozwijać także w ramach wycieczek krajoznawczych, zajęć pozaszkolnych, między innymi w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędzie Statystycznym.

Klasa 1 D

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania język polski,
historia,
geografia
Języki obce język angielski
drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji język polski,
matematyka,
geografia,
historia

Opis klasy

We wszystkich oddziałach język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach zaawansowania.

Drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw i kontynuacja.

Uczniowie klasy 1 D przygotowywani będą do studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, niemiecka, romańska, prawo, psychologia, politologia, historia, geografia, pedagogika, dziennikarstwo, filozofia.

Ten profil klasy to bardzo dobra propozycja dla wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą, sztuką, historią, aktualną sytuacją społeczno – polityczną oraz filozoficznymi aspektami życia.

W trzyletnim programie nauczania, oprócz kwestii merytorycznych, przewidziane są, w ramach współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim, wykłady i warsztaty z pracownikami naukowymi Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Politologicznego i Stosunków Międzynarodowych, pozalekcyjne wyjścia do teatru, spotkania z łódzkimi artystami. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w ponadprogramowych zajęciach i imprezach terenowych z zakresu historii Polski nadzorowanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

Uczniowie będą mogli obserwować przebieg rozpraw sądowych w budynku Sądu Rejonowego w Łodzi, w ten sposób zapoznając się i pogłębiając swoją wiedzę na temat prawa karnego i cywilnego.

Zaplanowany model klasy stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy humanistycznej
i ukształtowania świadomego odbiorcy szeroko pojętej kultury.

Czcionka
Kontrast