Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 

Opis klas

W proponowanych klasach realizujemy współpracę

Klasa I A gr. I.

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach zaawansowania.

Drugi język obcy:  niemiecki.

Język niemiecki nauczany jest w grupach  międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw kontynuacja.

Klasa I A gr. I. swoim charakterem nawiązuje do autorskich klas matematycznych prowadzonych od wielu lat w XXXI LO i mających doskonałe wyniki oraz  opinię  wyższych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka.

W pierwszym roku nauki, w plan lekcji zostaną wkomponowane zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki, mające ułatwić start naukowy w środowisku naszego Liceum oraz przygotowanie uczniów do podjęcia ambitnych zadań konkursowych i olimpijskich.
W klasie III planowane jest koło akademickie (zajęcia z matematyki, wykraczające poza program).

Dla tej klasy zorganizowane będą:
—   koło algorytmiki
—   koło informatyczne

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych,  w tym szczególnie informatyki oraz przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach politechnicznych
Od kandydatów do tej klasy oczekujemy predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych.

Klasa I A gr. II.

Język angielski nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach zaawansowania. Klasa realizuje rozszerzony program języka angielskiego.

Drugi język obcy:   hiszpański.

Język hiszpański nauczany od podstaw.

Klasa I A gr. II  swoim charakterem nawiązuje do autorskich klas matematycznych prowadzonych od wielu lat w XXXI LO i mających doskonałe wyniki oraz  opinię  wyższych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i język angielski.

W pierwszym roku nauki, w plan lekcji zostaną wkomponowane zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki, mające ułatwić start naukowy w środowisku naszego Liceum oraz przygotowanie uczniów do podjęcia ambitnych zadań konkursowych i olimpijskich.
W klasie III planowane jest koło akademickie (zajęcia z matematyki, wykraczające poza program).

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych,  w tym szczególnie informatyki oraz przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach politechnicznych
Od kandydatów do tej klasy oczekujemy predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych.

Klasa 1 B

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach.

Drugi język obcy:  niemiecki lub francuski do wyboru

Język niemiecki nauczany jest w grupach  międzyoddziałowych na dwóch poziomach – od podstaw kontynuacja.

Język francuski nauczany od podstaw.

Klasa o profilu przyrodniczym dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami biologicznymi i chemicznymi. Umożliwia pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w Olimpiadach przedmiotowych oraz Konkursach indywidualnych i grupowych. Ułatwia naukę ze względu na wprowadzenie szeregu metod aktywizujących ucznia.

W klasie 1 B przedmioty rozszerzone to biologia, chemia i matematyka.

Profil klasy zapewnia przygotowanie uczniów do matury z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci mogą podejmować dalszą edukację na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Medycznego, biologii, chemii i ochronie środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybranych kierunkach Politechniki Łódzkiej.Przewidywane są zajęcia dodatkowe takie jak:

  • warsztaty w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i Zoologicznym
  • zajęcia na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej
  • organizacja i uczestnictwo w imprezach ekologicznych

Młodzież klas o profilu przyrodniczym korzysta z chemicznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych  na PŁ oraz zajęć w ramach Akademii Ciekawej Chemii na UŁ. Nauczyciele zespołu przyrodniczego prowadzić będą Koła Przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów. Najzdolniejsi uczniowie, poza uczestnictwem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą realizować swoje pasje naukowe i projekty indywidualne, w ramach Olimpiady Biologicznej i Chemicznej.

Klasa 1 C gr. I.

Język angielski nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach zaawansowania. Klasa realizuje rozszerzony program języka angielskiego.

Drugi język obcy: niemiecki nauczany w grupach międzyoddziałowych – od podstaw i kontynuacja.

Klasa I C gr. I  jest bardzo dobrym wyborem dla uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie, matematycznie oraz zainteresowanych poznawaniem i wyjaśnianiem procesów społeczno-gospodarczych, kulturowych i politycznych współczesnego świata i Polski.

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, geografia i język angielski.

Taki dobór przedmiotów pozwala absolwentom na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów, a dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, również miejsca studiowania, także na uczelniach zagranicznych. Treści zawarte w programie klasy przygotują uczniów do studiowania na kierunkach zarówno ekonomicznych i społecznych (np. na Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej), jak i politechnicznych.
Wyniki z matury z wiodących przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji, między innymi na: ekonomii, informatyce, ekonometrii, finansach, europeistyce, logistyce, zarządzaniu i administracji, marketingu, bankowości, turystyce
i rekreacji, matematyce, geografii, prawie, stosunkach międzynarodowych, geologii, politologii. Absolwenci mogą także studiować na kierunkach prowadzonych w języku angielskim (np. Business Management, Management and Finanse).
Uczniowie tej klasy w ramach kół naukowych z wiodących przedmiotów będą mogli rozszerzać swoje zainteresowania i wykorzystywać zdobyte umiejętności w olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych oraz wiedzy o Polsce i krajach anglojęzycznych. Wiedzę praktyczną uczniowie będą mogli rozwijać także w ramach wycieczek krajoznawczych, zajęć pozaszkolnych, między innymi w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędzie Statystycznym..

Klasa 1 C gr. II.

Język angielski nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach.

Drugi język obcy: hiszpański nauczany jest od podstaw.

Przedmiotami  realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: j. polski, historia i geografia.

Uczniowie klasy 1 D przygotowywani będą do studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, niemiecka, romańska, prawo, psychologia, politologia, historia, geografia, pedagogika, dziennikarstwo, filozofia.

Ten profil klasy to bardzo dobra propozycja dla wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą, sztuką, historią, aktualną sytuacją społeczno – polityczną oraz filozoficznymi aspektami życia. W czteroletnim programie nauczania, oprócz kwestii merytorycznych, przewidziane są, w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, wykłady i warsztaty z pracownikami naukowymi Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Politologicznego i Stosunków Międzynarodowych, pozalekcyjne wyjścia do teatru, spotkania z łódzkimi artystami. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w ponadprogramowych zajęciach i imprezach terenowych z zakresu historii Polski nadzorowanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Uczniowie będą mogli też obserwować przebieg rozpraw sądowych w budynku Sądu Rejonowego w Łodzi, w ten sposób zapoznając się i pogłębiając swoją wiedzę na temat prawa karnego i cywilnego.

Zaplanowany model klasy stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy humanistycznej i ukształtowania świadomego odbiorcy szeroko pojętej kultury.

Czcionka
Kontrast