Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
Ważne terminy
TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

rodzaj czynności

uwagi

od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów rekrutacyjnych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru). wniosek składany w szkole

od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Uwaga: Kandydat samodzielnie uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie rekrutacji elektronicznej.
Kserokopie
z potwierdzeniem
zgodności z oryginałem
składana w szkole

22 lipca 2021

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. W szkole na tablicy ogłoszeń,
w systemie rekrutacji
elektronicznej

od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. dodatkowo złożenie
w szkole oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

2 sierpnia 2021

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej. W szkole na tablicy ogłoszeń,
w systemie rekrutacji elektronicznej
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Akty prawne 2021/2022

Czcionka
Kontrast