Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
Ważne terminy
Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym
Zakres czynności do wykonania w naborze do XXXI LO

od 20 kwietnia

do 17 maja 2022 r.
do godz. 12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

do 31 maja 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 4 lipca

do 11 lipca 2022 r.
do godz. 15:00.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 lipca

do 12 lipca 2022 r.
godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 15 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji
ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
19 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
od 19 lipca 2022 r.
godz. 12:00

 

do 22 lipca 2022 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
25 lipca 2022 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Zasady przyznawania punktów 

 

Zasady przyznawania punktów za ŚWIADECTWO

KRYTERIA – za świadectwo ukończenia SP Punkty maksymalnie do zdobycia Zasady przyznawania
Kryteria przeliczania na punkty ocen z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 4 x 18 pkt.

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

aktywność na rzecz innych ludzi, w tym wolontariat 3 pkt  
świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt  
szczególne osiągnięcia 18 pkt szczegółowe zasady opisane poniżej
maksymalnie za świadectwo 100 pkt  

 

Zasady przyznawania punktów za WYNIKI EGZAMINU

KRYTERIA – za wyniki egzaminu ósmoklasisty Punkty maksymalnie do zdobycia Zasady przyznawania
język polski 35 pkt wynik x 0,35
matematyka 35 pkt wynik x 0,35
język obcy 30 pkt wynik x 0,3
maksymalnie za egzaminy 100 pkt  

 

Zasady przyznawania punktów za OSIĄGNIĘCIA

 • laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
 • finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
 • laureat konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (maksymalna liczba punktów – 200)

1)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

3)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4)   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Na postawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 173

Akty prawne 2022/2023

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Zarządzenie Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Informacje na temat rekrutacji

Czcionka
Kontrast