foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Klauzula informacyjna na podstawie RODO
 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1. 

Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa, adres siedziby: ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź (dalej: XXXI LO);

2. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bednarek-Bonowicz. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Kamila Wałęska
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w XXXI LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu XXXI LO, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez XXXI LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

4.

 

odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być:

  1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
  2. uprawnione podmioty dostarczające XXXI LO obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
  3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

5.

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

6.

dane zgromadzone w związku z nauczaniem w XXXI LO będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

7.

uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8.

uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;

9.

w XXXI LO nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

10. 

jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11.

podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia XXXI LO.