Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa, adres siedziby: ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź (dalej: XXXI LO);

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod.lo31@cuwo.lodz.pl

3. dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w XXXI LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu XXXI LO, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez XXXI LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

4. odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być:

a. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b. uprawnione podmioty dostarczające XXXI LO obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
c. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

6. dane zgromadzone w związku z nauczaniem w XXXI LO będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;

9. w XXXI LO nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

10. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia XXXI LO.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu jest XXXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B, 93-236 Łódź, tel. 42 6431415, e-mail: kontakt@lo31.elodz.edu.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych;

e-mail: iod.lo31@cuwo.lodz.pl.;

 1. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz innych osób przebywających na terenie placówki a także ochronie mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju
  i porządku w placówce oraz utrwalaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 2. Podstawami prawnym stosowania monitoringu w placówce jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
 3. Nagrania pochodzące z monitoringu mogą zostać udostępnione jedynie uprawnionym organom na mocy przepisów szczególnych np. policji, sądom, prokuraturze. 
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 3 m-cy po czym zostają automatycznie nadpisane. W sytuacji, kiedy nagranie z monitoringu stanowi dowód
  w postępowaniu – na czas trwania tego postępowania.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania tzn. uzupełnienia o dodatkowe informacje, prawo do usunięcia danych (np. jeżeli były przetwarzane niezgodnie z prawem), prawo do ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Obszar monitorowany obejmuje: teren szkoły, wejście do budynku, korytarze.
  Z chwilą wejścia do tych pomieszczeń akceptujecie Państwo fakt przebywania w obszarze monitorowanym i nagrywanie.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Czcionka
Kontrast