Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
Plakat
plakat

Informacje o projekcie

logo_projekty

Miasto Łódź/XXXI Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi XI, Działanie XI, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Poprawa jakości edukacji w XXXI LO w Łodzi w okresie 2019-01-01 do 2020-06-30 i objęcie wsparciem 17 nauczycieli w tym 12 kobiet oraz 80 uczniów w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn poprzez doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK, budowę sieci oraz zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków do kształcenia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz niezbędnym na dalszym etapie edukacji.
W wyniku działań projektowych szkoła zostanie wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Dzięki realizacji zajęć 80 uczniów rozwinie swoje kompetencje kluczowe, 17 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.
Działania:

  • Adaptacja pomieszczeń
  • Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii Informacyjno-Komunikacyjnej
  • Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
  • Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli
  • Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów

Biuro projektu i miejsce realizacji: XXXI LO w Łodzi, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź.
Dofinansowanie projektu: 583 086,77 PLN
Wkład własny: 44 932,61 PLN

Harmonogram projektu

logo_projekty

Projekt „Szkoła XXI wieku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji: XXXI LO w Łodzi,
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź

l.p.

Nazwa zadania

Planowany termin realizacji
1 Adaptacja pomieszczeń. VII-VIII 2019
2 Wyposażenie szkoły w sieć, niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. I-VIII 2019
3 Rekrutacja uczestników projektu – nabór i ocena dokumentów zgłoszeniowych, podpisanie umów. IX. 2019
4 Ustalenie listy osób zakwalifikowanych do projektu, sporządzenie listy rezerwowej. IX. 2019
5 Szkolenia dla nauczycieli. IX –X 2020
6 Studia podyplomowe dla nauczycieli. IX. 2019- VI. 2020
7 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły. IX. 2019-VI. 2020
Czcionka
Kontrast